ผลงานวิชาการ อันธิฌา ทัศคร

วิทยานิพนธ์ :

2547. "ความคิดเชิงสุนทรียะในศิลปะสกุลหลังสมัยใหม่." วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
อ่านตัวเล่ม>>

งานวิจัย :

โครงการวิจัย
ประสบการณ์เชิงสุนทรียะกับการบรรลุธรรมในพุทธศาสนานิกายเซน (กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินงาน)
สนับสนุนโดย ทุนวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

บทความวิชาการ :

สัญศาสตร์ : SEMIOTIC.
นิตยสารไฟน์อาร์ต ปีที่ 1 ฉบับที่ 11 (ธันวาคม 2547 - มกราคม 2548) : xx-xx.

ปรัชญาและการวาดเส้น.
นิตยสารไฟน์อาร์ต ปีที่ 2 ฉบับที่ 15 (มิถุนายน-กรกฎาคม 2548) : 54-55.

“น้อย” เท่ากับ “มาก.”
นิตยสารไฟน์อาร์ต ปีที่2 ฉบับที่ 16 (สิงหาคม-กันยายน 2548) : 74-75.

ขงจื๊อกับศิลปะ.
นิตยสารไฟน์อาร์ต ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 (ตุลาคม-พฤศจิกายน 2548) : 84-85.

ทฤษฏีศิลปะของอริสโตเติล.
นิตยสารไฟน์อาร์ต ปีที่ 2 ฉบับที่ 19 (กุมภาพันธ์-มีนาคม 2549) : xx-xx.

การวิจัยสร้างสรรค์ศิลปะ : การเลาะตะเข็บของเสื้อตัวที่เย็บเสร็จแล้ว.
นิตยสารไฟน์อาร์ต ปีที่ 3 ฉบับที่ 20 (เมษายน 2549) : 62-63.

ศิลปะอินเดีย (ตอนที่ 1) อิทธิพลของศิลปะอินเดียในงานจิตรกรรมไทย.
นิตยสารไฟน์อาร์ต ปีที่ 3 ฉบับที่ 21 (พฤษภาคม 2549) : 71-73.

ศิลปะอินเดีย (ตอนที่ 2) ท่วงทำนองแห่งสรวงสวรรค์.
นิตยสารไฟน์อาร์ต ปีที่ 3 ฉบับที่ 22 (กรกฎาคม 2549) : 67-69.

จิตรกรรมร่วมสมัยพม่า: กล้วยไม้งามกลางป่า ที่รอผู้ชื่นชม.
นิตยสารไฟน์อาร์ต ปีที่ 3 ฉบับที่ 23 (สิงหาคม 2549) : 54-55.

สุนทรียภาพ ในการเรียนการสอนสุนทรียภาพ.
นิตยสารไฟน์อาร์ต ปีที่ 3 ฉบับที่ 24 (กันยายน 2549) : 52-53.

การ์ตูนการเมือง ศิลปะแห่งการล้อเลียน.
นิตยสารไฟน์อาร์ต ปีที่ 3 ฉบับที่ 25 (ตุลาคม 2549) : 49-51.

ภาพถ่ายไม่มีชื่อ
นิตยสารไฟน์อาร์ต ปีที่ 3 ฉบับที่ 26 (พฤศจิกายน 2549) : 50-53.

Aesthetic relativism : สุนทรียภาพเชิงสัมพัทธ์นิยม.
นิตยสารไฟน์อาร์ต ปีที่ 3 ฉบับที่ 27 (ธันวาคม 2549) : 58-60.

ความคิดสากลนิยมกับการตัดสินเชิงสุนทรียภาพ.
นิตยสารไฟน์อาร์ต ปีที่ 4 ฉบับที่ 28 (มกราคม 2550) : 42-44.

เต๋า ในศิลปะ.
นิตยสารไฟน์อาร์ต ปีที่ 4 ฉบับที่ 29 (กุมภาพันธ์ 2550) : 50-52.

หลักอกรรมกับงานศิลปะ.
นิตยสารไฟน์อาร์ต ปีที่ 4 ฉบับที่ 30 (มีนาคม 2550) : 52-55.

ศิลปะการเขียนอักษร.
นิตยสารไฟน์อาร์ต ปีที่ 4 ฉบับที่ 31 (เมษายน 2550) : 58-61.

ศิลปะ: ประตูสู่ความรู้แจ้งในปรัชญาเซน.
นิตยสารไฟน์อาร์ต ปีที่ 4 ฉบับที่ 32 (พฤษภาคม 2550) : 50-53.

วะบิ ซะบิ สุนทรียภาพในงานศิลปะเซน.
นิตยสารไฟน์อาร์ต ปีที่ 4 ฉบับที่ 33 (มิถุนายน 2550) : 54-56.

เบื้องหลังความเป็นสมัยใหม่ในงานศิลปะ ตอนที่ 1.
นิตยสารไฟน์อาร์ต ปีที่ 4 ฉบับที่ 34 (กรกฎาคม 2550) : 48-50.

เบื้องหลังความเป็นสมัยใหม่ในงานศิลปะ ตอนที่ 2.
นิตยสารไฟน์อาร์ต ปีที่ 4 ฉบับที่ 35 (สิงหาคม 2550) : 46-49.

ชินโต : ศาสนาแห่งความงาม ธรรมชาติ ความรักและความศรัทธา.
นิตยสารไฟน์อาร์ต ปีที่ 4 ฉบับที่ 36 (กันยายน 2550) : xx-xx

คำชี้แจง

ผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่ในเว็บไซต์นี้เป็นไปเพื่อการนำความรู้สู่สังคม หากผู้อ่านนำเนื้อหาของบทความไปใช้ โปรดระบุถึงข้อมูลทางบรรณานุกรมและที่มาของบทความอย่างถูกต้องด้วยค่ะ